၃ . ၁၁ . ၂၀၂၁ မနက္ ၁၀ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို UN က အျပစ္မေပးခင္ ထင္မထားတဲ့အဖြဲ႕စည္းႀကီးက အျပစ္ေပးၿပီ

၃ . ၁၁ . ၂၀၂၁ မနက္ ၁၀ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို UN က အျပစ္မေပးခင္ ထင္မထားတဲ့အဖြဲ႕စည္းႀကီးက အျပစ္ေပးၿပီ


၃ . ၁၁ . ၂၀၂၁ မနက္ ၁၀ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို UN က အျပစ္မေပးခင္ ထင္မထားတဲ့အဖြဲ႕စည္းႀကီးက အျပစ္ေပးၿပီ


၃ . ၁၁ . ၂၀၂၁ မနက္ ၁၀ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို UN က အျပစ္မေပးခင္ ထင္မထားတဲ့အဖြဲ႕စည္းႀကီးက အျပစ္ေပးၿပီ


၃ . ၁၁ . ၂၀၂၁ မနက္ ၁၀ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို UN က အျပစ္မေပးခင္ ထင္မထားတဲ့အဖြဲ႕စည္းႀကီးက အျပစ္ေပးၿပီ


၃ . ၁၁ . ၂၀၂၁ မနက္ ၁၀ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို UN က အျပစ္မေပးခင္ ထင္မထားတဲ့အဖြဲ႕စည္းႀကီးက အျပစ္ေပးၿပီ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *