3 . 11 . 2021 ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အႀ

3 . 11 . 2021 ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အႀ


3 . 11 . 2021 ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အႀ


3 . 11 . 2021 ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အႀ


3 . 11 . 2021 ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အႀ


3 . 11 . 2021 ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ခ်ရမဲ့ ျပစ္ဒဏ္က အႀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *